Història de la Germandat

L'Ateneu cap al 1927.
Fotògraf: L. Roisin.
Arxiu d'imatges de Sant Celoni
Per gentilesa del Sr. Ramón Arenas

La Germandat Sant Joan Baptista es va fundar l’any 1833 per tal de presentar un servei social a la vila de Sant Celoni, oferint uns subsidis en cas de malaltia, defunció i intervencions quirúrgiques, mitjançant l’aportació d’unes quotes mensuals per cobrir les despeses de les assistències.

Anys enrere, el dia de Sant Joan es celebrava una gran festa per commemorar el dia del patró de la Germandat, amb un ofici solemne amb orquestra, el nomenament d’una persona distingida com abanderat que acompanyava un seguici format pels associats i, al final, la Junta Directiva. Dins els actes programats hi figurava un concert i sardanes.

El 10 de febrer de 1943 es va incorporar a la Germandat Sant Joan Baptista als socis de la Germandat Auxiliadora de Malalts, sota l’advocació de Sant Esteve i Sant Llorenç,- màrtirs d’Olzinelles i Vilardell, de la barriada de Sant Celoni -, perquè no s’arribava al nombre de socis que exigia el Reglament de Montepios i Mutualitats.

L’any 1946, hi havia a Sant Celoni quatre Germandats que cooperaven a prestar a sistència social a la població, mitjançant la prestació de subsidis de medicina, cirurgia,defunció i llarga malaltia, per imports reduïts que es distribuïen en quotes mensuals. Part dels pagaments d’alguns subsidis eren retornats aplicant als associats una petita derrama. Per exemple, una pesseta al mes en cas de defunció d’un soci.

A suggeriment d’un assembleista, el Sr. Àngel Pujol i Net, es va proposar de convocar una reunió de les quatre germandats per parlar de la fusió d’aquestes en una sola. La idea va ser acceptada per les quatre Germandats i un cop reunides les Juntes Directives a l’Ateneu de Sant Celoni, van acordar de convocar una Assemblea General de Socis en el local del Centro Popular. Aquesta Assemblea va tenir lloc el 14 d’octubre a les 22 hores, amb la finalitat d’exposar la idea de la fusió de les quatre germandats en una sola. El President de la Germandat Sant Joan Baptista, el Sr. Antoni Matas, va manifestar el seu recolzament a la idea de la fusió, la qual la trobava molt encertada i demostrava que existia una veritable germandat entre els veïns de la població, i a l’hora podria reportar un augment en les prestacions dels serveis que oferien les germandats.

El 14 d’octubre de 1946 es va celebrar, prèvia convocatòria, una Assemblea General de tots el socis, amb les Juntes Directives de les Germandats de Sant Joan Baptista, La Fraternitat, la Fraternal i l’Amistat. Presidida pel senyor Antoni Matas, president de la Germandat de San Joan Baptista, la qual tenia el major número de socis, es declarava oberta la sessió i el secretari interí llegia l’acta de a reunió de les juntes directives que exposaven el motiu de la reunió: prendre un acord sobre la fusió de les quatre germandats en una sola. Es pregà a tots els assistents que emetessin el seu vot a favor o en contra de la fusió.

El resultat va ser unànime, favorable a la fusió de les quatre germandats en una sola, sota la denominació de Sant Joan Baptista, la que tenia major nombre d’associats.

En data 25 de gener de 1947, es varen aprovar els estatuts de la nova Germandat Sant Joan Baptista de Sant Celoni. Posteriorment, l’any 1963, es va aprovar el Reglament de la secció de prestacions assistencials, que comprenien els serveis limitats de clínica i consultoris, sense llevadora ni practicant i sense assistència a domicili.

Per prestar aquests serveis es va fer un acord amb el Hospital Comarcal de Sant Celoni, que disposava dels serveis de clínica, consultoris i hospitalització. El quadre de les especialitats mèdiques va ser anomenat per la Junta de la Germandat, així com també la seva contractació.

Per una disposició de l’onze de juny de 1963, les Mutualitats de Previsió Social havien d’incloure les prestacions de les superespecialitats quirúrgiques de cirurgia cardiovascular i de pulmó, neurocirurgia central i perifèrica, microcirurgia funcional de l’oïda, correccions quirúrgiques de la miopia i trasplantament de còrnia. Com que aquests serveis, l’hospital de Sant Celoni no els tenia, es va concertar amb els Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona metges especialistes amb la finalitat de donar prestació a quests serveis.

L’any 1964 es construeix un nou Hospital a Sant Celoni, dotat de noves instal·lacions que van facilitar l’ampliació dels serveis i per tant un increment en el número de socis que van valorar la millora de l’atenció sanitària d’aleshores.

La renovació de l’hospital l’any 1990 i l’ampliació d’aquest, dotant-lo de noves instal·lacions per la rehabilitació, radiodiagnòstic, servei d’urgències i quiròfans, ha representat per la germandat poder oferir uns serveis immillorables a la població, sense que aquesta hagués de desplaçar-se.

En l’actualitat, a més de prestar els serveis limitats que comprenen la totalitat d’especialitats mèdic quirúrgiques i hospitalització, hem inclòs altres prestacions com ara: TAC i RMN.

A partir del 1996, els titulars associats gaudeixen de les assegurances del Mutual Servei, (assistència viatge, llar i teleassistència). Actualment és la companyia Interpartner Assistance qui, a través de la Federació de Mutualitats de Catalunya, garanteix aquestes cobertures.

Actualment la Germandat cobreix la comarca del Baix Montseny, d’Hostalric a Llinars del Vallès, amb més de 4.000 associats, i els serveis que s’ofereixen a través del concert econòmic amb l’Hospital de Sant Celoni són immillorables, reconeguts pels associats.

Per Gentilesa del Sr. Ramon Arenas.